Ред.бр.
на наст.
единици
структура на тематската целина –
наставни единици
Број
на часови
Време на
реализација
1.
2
3
4
Поим за веб дневник и негова примена, Учесници и корисници на веб дневниците

Постапка за креирање на веб дневници. Уредување на содржината на веб дневник – додавање, бришење на написи

Пишување на коментари на веб дневниците


Повторување и вежби
1


1


1


1
1 недела
септември

2 недела септември

3 недела мај

4 недела мај